Ung i Närpes är vårt senaste projekt och pågår 1.1 2022 – 30.6 2024. Svenska Kulturfonden står som huvudfinansiär med medel från Frans Henrikssons testamentsfond. Övriga, som hittills beviljat bidrag, är Svenska Österbottens Kulturfond, Svensk-Österbottniska Samfundet, Thurings stiftelse, Gesellius fond samt Närpes stad. 

Här är lite utdrag ur projektplanen: 

MÅLSÄTTNING OCH FÖRVÄNTADE RESULTAT

Vi vill med våra erfarenheter från 20 år med ungdomsarbete i Närpes lyfta fram 

1. Hur den lokala ungdomskulturen har förändrats över tid.
2. Låta dagens unga med hjälp av olika konstnärliga uttryckssätt dokumentera sina livsmiljöer och hur det är att vara ung i Närpes idag. 
3. Låta ungdomarna blicka framåt med sikte på år 2031 när Närpes firar 700 års jubileum. Hur önskar de att samhället ser ut då, vilka värderingar ska råda, vad är viktigt att kämpa för idag för att nå dit? 

Vi vill förmedla de ungas röster, som framkommer genom olika uttrycksformer inom projektet, till beslutsfattare och tjänstemän inom Närpes stad, vilka vi i sin tur hoppas ska lyssna och ta dessa röster i beaktande in i framtiden. Vi vill genom projektet synliggöra de unga, skapa framtidstro och engagemang för vårt lokala samhälle.  

FÖRVERKLIGANDE

Projektet indelas i tre olika delar, eller kapitel, som tillsammans utgör en berättelse om att vara ung i Närpes; igår, idag och imorgon. Föreningens verksamhetsledare fungerar som projektledare på 30%. En stödgrupp för projektet upprättas under initialskedet, och där strävar vi till att ha med representanter för stadens ledning, skola, fritid och ungdom. Projektledaren tar in konstnärliga, och eventuellt andra, resurser på timbasis. Under projekttiden anlitas filmare för att dokumentera processen och sammanställa en eller två produktioner. I slutet av projektet ordnas utställningar och uppvisningar med ungdomarnas produktioner. Det filmatiserade materialet publiceras på internet, visas på lokal-tv och förhoppningsvis också på Yle Arenan. Materialet delges även beslutsfattare och tjänstemän inom Närpes stad.

Kapitel 1
IGÅR

Ungdomskulturens utveckling i Närpes från början på 2000-talet och fram tills idag. En dokumentation av tidigare generationers ungdomstid samt lite om hur ungdomsarbetet och de stödjande tjänsterna utvecklats i Närpes. Material tas fram som fakta från media, verksamhetsberättelser, intervjuer av personal inom socialen, skolan, hälsovården, fritiden med mera samt personliga berättelser av ett flertal personer som genomgått sin ungdomstid under denna period.

När Förebyggarna år 2002 inledde sin verksamhet var situationen i Närpes alarmerande och ungdomarnas psykiska illamående hade katastrofala yttringar. Då, och även flera år framåt, begicks många självmord och ytterligare flera ungdomar omkom i tragiska olyckor där alkoholen ofta hade del i händelsen. Även användningen av droger förekom rikligt inom vissa grupper. Sedan dess har mycket arbete gjorts för att stärka stödet kring de unga, men självklart finns ännu många utmaningar. Genom denna del i projektet vill vi lyfta fram den positiva utvecklingen vi sett, både inom ungdomskulturen och genom de insatser som samhället gjort för att stödja de ungas uppväxt. Vi hoppas att dessa erfarenheter får bli till nytta för framtida beslut också på andra orter och i andra sammanhang.

Kapitel 2
IDAG

Nutiden gestaltas ur de ungas perspektiv. Olika konstformer utförs antingen på regelbunden basis eller som workshopar med hjälp av konstnärliga ledare inom respektive genre. Förslag på konstformer är

Bildkonst 

Foto 

Drama

Musik

Dans

Media; podd, text, film…

Här bör de konstnärliga ledarna få frihet att tillsammans med ungdomarna utforma innehållet. Temat är dock detsamma och genomgående; Ung i Närpes. Vi strävar till att verksamheten i sig skall vara naturligt integrerande, och vi utgår ifrån att mångfalden i vårt samhälle ska uppmärksammas. Vilka konstformer som sedan genomförs beror naturligtvis på ungdomarnas intresse.

Den här delen av projektet inleds med en kick-off under höstterminen 2022 och fortsätter under resterande projekttid. Processerna dokumenteras av filmteamet och sammanställs till en slutlig produktion. Under projektets sista termin, vt 2024, ordnas också utställningar och uppträdanden där ungdomarnas verk visas upp.

Kapitel 3
IMORGON

Framtidsdelen går sida vid sida med nutidskapitlet och också det kan uttryckas konstnärligt. Vi tar sikte på år 2031 när Närpes firar 700-års jubileum och låter ungdomarna uttrycka sina visioner av hur de vill att framtidens Närpes ska se ut. Genom att bearbeta sådana frågor vill vi skapa en vilja till engagemang för en positiv samhällsutveckling och en tro på framtiden, som förhoppningsvis också leder till att de vill bo kvar i vår bygd.

Ungdomarnas verk sammanställs av filmteamet och kan förslagsvis bli en performance med en voice over. Exempelvis att de skriver dikter eller berättelser som illustreras av dansare till bakgrundsmusik komponerad av musikgruppen och ytterligare illustrerad av ungdomarnas konst. Också här bör de konstnärliga ledarna få frihet att utforma slutprodukten.

Som komplement ordnas en eller flera framtidsworkshopar, av vilka vi har tidigare goda erfarenheter. Till dessa inbjuds förutom ungdomar även stadens förtroendevalda och tjänstemän, representanter för företag och föreningar samt andra som kan tillföra något eller ha nytta av ett dylikt forum.

MÅLGRUPP

Ungdomar från 14 – 20 (+) år.