NÄSBY -31

Näsby -31 var ett Leader-finansierat byautvecklingssprojekt som föreningen hade under åren 2009-2010. Upprinnelsen till projektet var att vi såg en viss identitetslöshet bland ungdomarna i fråga om kännedom och stolthet över vår hembygd. Samtidigt diskuterades kring den snabba samhällsutvecklingen med stor inflyttning av invånare med utländsk härkomst, likaså förändrades centrumbilden i snabb takt på grund av många nybyggnationer. Vi uppmärksammades även på att det inte existerade något byaråd i centrumområdet, och inom projektet startades ett sådant upp. Projektnamnet Näsby -31 stod för vår historia, både den som förflutit sedan år 1331 då Närpes första gången nämndes i skrift, och den oskrivna historien fram till år 2031 då Närpes firar sitt 700-års jubileum.

Här kan du ta del av den byaplan med visioner åren 2010 – 2020 som utformades under projekttiden.